wood nature pattern texture 40973 scaled 1 1024x683 1

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1 Algemeen
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen A3 Martens BV en de klant waarop A3 Martens BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met A3 Martens BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij A3 Martens BV om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij anders vermeld staat op de aanbieding of offerte.
 2. A3 Martens BV is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. A3 Martens BV kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is A3 Martens BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand tenzij A3 Martens BV anders aangeeft.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant van A3 Martens BV aanbod.

Artikel 4 – levering

 1. Levering kan geschieden af winkel A3 Martens BV of de goederen kunnen door A3 Martens BV aan klant worden bezorgt. Voor deze bezorging wordt een bedrag vooraf afgesproken met klant. Bij bezorging van de goederen worden deze naast de vrachtauto gelost met de kraan van de vrachtauto. Indien er materialen bezorgt worden welke vervolgens gemonteerd moeten worden door A3 Martens BV, dient de klant zelf ervoor te zorgen dat deze materialen binnen 10 meter van de plaats van opbouw komen te liggen voor de afgesproken opbouwdatum.
 2. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 3. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat A3 Martens BV hem heeft verwittigd. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 4. Komen A3 Martens BV en de klant bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van de aankopen via de dan geldende vergoedingen. A3 Martens BV behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
 5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd, kan A3 Martens BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien A3 Martens BV een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Indien er sprake is van overmacht waardoor de indicatieve levertermijn zwaar wordt overschreden, is A3 Martens BV niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade of gevolgschade die voortvloeit uit te laat of niet leveren.

Artikel 5 Opbouwen van goederen

 1. Indien de afspraak wordt gemaakt dat door A3 Martens opbouw van een blokhut, schutting of anderzijds zal geschieden worden de kosten hiervoor aan de klant kenbaar gemaakt middels offerte onder voorbehoud van de situatie ter plekke.
 2. De opbouw zal door A3 Martens worden ingepland en de datum (of data) waarop de opbouw plaats zal vinden zullen door A3 Martens aan de klant schriftelijk worden bevestigd.
 3. Indien opbouw niet plaats kan vinden wegens weersomstandigheden, zal A3 Martens aan de klant nieuwe data doorgeven.
 4. Opbouw blokhut, berging, overkapping i.o.d. 
  Klant dient er zorg voor te dragen dat daags voor de opbouw het terrein waar de opbouw plaats moet vinden leeg, schoon en vrij van obstakels is. Indien het een opbouw van een blokhut, berging of overkapping met dichte wand(en) i.o.d. betreft dient er een fundering middels bestrating of iets vergelijkbaars te liggen.
 5. Opbouw schutting
  Voor het plaatsen van een nieuwe schutting dient een strook van circa 50cm vrij te zijn van begroeiing. Dit dient als looppad tijdens de werkzaamheden. Verder dient te plaats waar de schutting komt vrij te zijn van wortels, puin, steenmateriaal, afgebroken palen, funderingen en overige obstakels in de grond. De grond dient “bouwrijp”te zijn.
  Bij aankomst dient de opdrachtgever aanwezig te zijn voor het bepalen van de lijn waarop de schutting geplaatst zal worden. Alsmede de eventuele hoogte van de te plaatsen schutting. Verder dient de opdrachtgever kenbaar te maken waar eventuele kabels en/of leidingen liggen. A3 Martens BV is nimmer aansprakelijk voor eventuele kabel en/of leiding schade.
  Tijdens montage dient de montageploeg te kunnen beschikken over stroom.
 6. Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat er niet op de afgesproken dag kan worden geplaatst. Wanneer dit het geval is zal A3 Martens BV samen met u een nieuwe afspraak inplannen.
 7. Mocht blijken dat wegens omstandigheden, niet te wijten aan A3 Martens of haar medewerkers de opbouw langer duurt of ingewikkelder is dan van te voren is geraamd, is de A3 Martens gerechtigd om de extra kosten die dit met zich meebrengt naar alle redelijkheid door te berekenen aan de klant.
 8. De plaats waar de opbouw moet geschieden dient tijdens de duur van de opbouw toegankelijk te zijn voor A3 Martens en haar medewerkers.

Artikel 6 Garantie

 1. A3 Martens garandeert dat de te leveren goederen en zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. In geval van klachten, dient ten aller tijde het aankoopbewijs als zijnde kassabon of factuur te kunnen worden overlegd.
 3. A3 Martens behoudt zich ten aller tijde het recht voor klachten en/of reclamaties ter plekke te mogen aanschouwen en daar te herstellen waar mogelijk is, dan wel te vervangen daar waar zij dit nodig acht.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke toestemming van A3 Martens , de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 5. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van productaansprakelijkheid, dan is A3 Martens niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 6. Op houten artikelen is nooit een reclamatie mogelijk omdat het de natuurlijke werking van het materiaal betreft zoals, scheuren, krimpen en uitzetten. Tevens is er nooit reclamatie mogelijk op de natuurlijke kleurverschillen, noesten en oneffenheden van het hout.
 7. Onbehandelde houten producten die voor buiten bedoeld zijn dient de klant zelf te beschermen middels verf, beits of olie tegen weersinvloeden. Indien een klacht een gevolg is van het niet juist of voldoende of met de juiste middelen beschermen van de goederen, wordt deze klacht nimmer gegrond verklaard.
 8. A3 Martens BV geeft geen garantie op stormschade en verzakkingen, dit is geheel afhankelijk van de ondergrond en is nooit van te voren bekend. Tevens geeft A3 Martens BV geen garantie op het scheef gaan staan van schutting. Indien opdrachtgever de opbouwkosten heeft betaald, is opdrachtgever akkoord gegaan met de geplaatste schutting, deze is derhalve correct en op de juiste manier opgeleverd. A3 Martens BV is niet meer verantwoordelijk voor het scheef gaan staan van schutting nadat deze is geplaatst daar A3 Martens BV geen inzicht meer heeft in wat er met de schutting gebeurd.

  Betalingsvoorwaarden:
  Betaling dient plaats te vinden volgens afspraak, deze wordt kenbaar gemaakt aan opdrachtgever op het moment dat de opdracht geplaatst wordt. De betaling dient ook als akkoord voor oplevering. Bij annulering minder dan 7 werkdagen voor aanvang van plaatsing van de schutting is A3 Martens genoodzaakt 20% van het totaalbedrag in rekening te brengen.

  9. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de klant uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van het geen aan de klant is verkocht en geleverd.

Art. 7 Monsters en modellen

 1. Indien door A3 Martens BV een model of monster is getoond ter aanduiding of in folders kan het zijn dat de geleverde zaak enigszins afwijkt qua kleur of model.

Art. 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. A3 Martens BV blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 11 Prijsverhoging

 1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 12 Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant of per pin plaats te vinden bij levering.
 2. Indien betaling niet contant of per pin plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 6. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

  6.1. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
  6.2. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  – na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  – de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Incassokosten

 1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.
 4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15 Vrijwaringen

 1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de consument aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
 5. THS is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan Nuts-leidingen, zoals: Gas, Elektra, Telefoon enz.
 6. Zijn er op het terrein leidingen of kabels aanwezig, dan dienen deze duidelijk bovengronds te worden aangeduid.

Artikel 18 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 19 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 21 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Vragen?
 • Herelsestraat 206, 4726 SV Heerle
 • info@tuinhoutspecialist.nl
 • 0165 301 719
Winkelwagen
Scroll naar boven